Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut ggz

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Ron Heinrich gz-psycholoog
Naam regiebehandelaar: Ron Heinrich
E-mailadres: r.heinrich309@gmail.com
KvK nummer: 71615245
Website: onder constructie
BIG-registratie: 19050535025
Overige kwalificaties: gz-psycholoog, CRKBO Geregistreerd Docent 000039789446
Basisopleiding: WO-orthopedagogiek
AGB-code praktijk: 94064144
AGB-code persoonlijk: 94011573
Werkzaam in: de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:
• adhd en add, onrust, concentratieproblemen, impulsiviteit
• autisme, contact- en communicatieproblemen, overprikkeling
• angst, vermijding, faalangst, paniek
• depressie, somberheid
• problemen met sociale contacten, vriendschappen, eenzaamheid, verlegenheid
• problemen met zelfbeeld, onzekerheid, gepest worden, identiteitsproblemen
• problemen met intimiteit/seksualiteit
• partnerrelatieproblemen
• opvoedkundige problemen
• gezinsrelatieproblemen, echtscheidingsproblemen
• problemen met het ouder worden
• rouw en verlies
• overbelasting en burn-out
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk is de volgende zorg verlenende medewerker verbonden: Ron Heinrich gz-psycholoog, BIG-registratienummer: 19050535025
Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en), collega-gz-psychologen, -psychotherapeuten, schoolmaatschappelijk werkenden
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): Marije Feenstra, vrijgevestigd GZ-psycholoog te Amsterdam.
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: verwijzing bij langdurige afwezigheid, verwijzing voor andere onderdelen van een traject, bv loopbaan coaching, medicatie.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij: huisartsenpost
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Nee, omdat: Er vooralsnog geen clienten zijn aangenomen met dusdanige problematiek, waar een crisisdienst aan de orde was.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars
7. Behandeltarieven: Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website en deze zijn ook schriftelijk aanwezig in mijn praktijk. Ik zal het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief publiceren op mijn website en in mijn praktijk zichtbaar maken. Ik zal het tarief voor zelfbetalers ook publiceren op mijn website en in mijn praktijk aanwezig laten zijn. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website en in mijn praktijk. De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief:
8. Kwaliteitswaarborg Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie De beroepscode van mijn beroepsvereniging Link naar website: www.nvgzp.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): Ik heb de recent aangesloten bij de klachtenregeling van Nvgzp. Ik upload het document met de klachtenregeling op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: zie antwoord vorige vraag. De geschillenregeling is hier te vinden Ik upload het document met de geschillenregeling op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Marije Feenstra, afhankelijk van afspraken die er met client gemaakt zijn. Tijdens laatste afwezigheid werd vervangen door Marije Feenstra
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). Er is geen wachttijd, clienten kunnen direct een afspraak boeken: 06-13161575
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld. Clienten kunnen zich aanmelden via 06-13161575 en direct een afspraak met mij maken, of per email r.heinrich309@gmail.com Gezien ik alleen als zelfstandige in de praktijk werk doe ik zelf alle intakes en communicatie met clienten.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Ron Heinrich Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn Gespecialiseerde ggz: Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: nee
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: Ron Heinrich Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn Gespecialiseerde ggz: Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: Ron Heinrich Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn Gespecialiseerde ggz: Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: In betrek client, en zonodig naasten, in het bespreken en evalueren van het behandelplan.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): -Na elke 5 sessies evalueren van het behandelplan, afname klachtspecifieke vragenlijsten.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 5 sessies, dan wel 3 maanden
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Door clienten bij de evaluatie na 5 sessies te vragen naar hun tevredenheid over de behandelrelatie en daarnaast kunnen clienten een beoordeling achterlaten via mijn boekingssite.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja III.
Ondertekening Naam: Ron Heinrich
Plaats: Purmerend
Datum: 29 juli 2018
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja